Tin tức PUF

Thống kê năm 2015: Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Năm 2015, Trung tâm Đại học Pháp có 135 học viên và sinh viên tốt nghiệp, trong đó, 47 học viên tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ và 88 sinh viên tốt nghiệp các chương trình cử nhân. 

Số lượng HV-SV tốt nghiệp năm 2015

 

Tình trạng việc làm của HV-SV sau khi tốt nghiệp (2015)

 

Theo số liệu thống kê, về tình trạng việc làm của học viên và sinh viên sau khi tốt nghiệp: đối với chương trình thạc sĩ, 89% học viên có việc làm và 8% học viên tự thành lập công ty riêng sau khi tốt nghiệp; đối với chương trình cử nhân, 80% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

Loại hình doanh nghiệp HV-SV đang làm việc (2015)

 

Về loại hình doanh nghiệp mà học viên và sinh viên tốt nghiệp đang làm việc: đối với chương trình thạc sĩ, 71% học viên tốt nghiệp hiện đang làm việc trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia, 3% làm việc trong cơ quan nhà nước, và 18% làm việc trong ngành giáo dục. Đối với chương trình cử nhân, 71% sinh viên tốt nghiệp hiện đang làm việc trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia, 5% làm việc trong cơ quan nhà nước và 9% làm việc trong các tổ chức phi chính phủ.

 

Sự tương quan giữa chuyên ngành đào tạo và nghề nghiệp hiện tại của HV-SV (2015)

 

Về sự tương quan giữa chuyên ngành được đào tạo và nghề nghiệp hiện tại của học viên và sinh viên tốt nghiệp: đối với chương trình thạc sĩ, 29% học viên tốt nghiệp hiện đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo và 55% làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Đối với chương trình cử nhân, 46% sinh viên tốt nghiệp làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến chuyên ngành đào tạo.

 

Trên đây là những số liệu thống kê trong năm 2015 về tình trạng việc làm của học viên và sinh viên sau khi tốt nghiệp.