TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

A. TẦM NHÌN
Từ khi thành lập đến nay, PUF-HCM luôn hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế; liên kết giữa đào tạo với nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; xây dựng mô hình hoạt động để hỗ trợ các trường đại học Việt Nam trong quá trình phát triển.

B. SỨ MẠNG
PUF-HCM là đầu mối tổ chức đào tạo, nghiên cứu, hợp tác - liên kết chuyển giao khoa học - công nghệ và mô hình quản lý.
- Đào tạo: Tổ chức đào tạo chính quy các ngành cần thiết cho sự phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội của Việt Nam; Tổ chức đào tạo bổ sung và đào tạo theo yêu cầu của thị trường lao động.
- Nghiên cứu: Xây dựng và tạo điều kiện thực hiện các đề tài, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học gắn kết với các chương trình đào tạo của PUF-HCM.
- Hợp tác-liên kết chuyển giao khoa và mô hình quản lý: Thực hiện việc đào tạo các cán bộ đào tạo và làm cầu nối để các cơ sở đào tạo-nghiên cứu Việt Nam tiếp cận mộ hình quản lý của các trường đại học Pháp và Châu Âu.
- Giám sát các chuyển biến tích cực của các trường đại học Pháp về mô hình đào tạo, mô hình quản lý; phân tích và đánh giá tính khả thi, tính lợi ích khi áp dụng cho các đại học Việt Nam.

C. MỤC TIÊU NGẮN HẠN (GIAI ĐOẠN 2010-2020)
Phối hợp với các trường đại học , cơ sở đào tạo của Pháp và Việt Nam để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ theo mô hình Châu Âu, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu của Việt Nam.
- Làm đầu mối tiếp nhận, chuyển giao chương trình, phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đại học, sau đại học theo tiêu chuẩn của các trường đại học Pháp.
- Phối hợp với các trường đại học, cơ sở đào tạo - nghiên cứu của Pháp và Việt Nam để xây dựng và tạo điều kiện thực hiện các đề tài, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học chất lượng cao, gắn kết với các chương trình đào tạo của PUF-HCM, đồng thời đáp ứng nhu cầu của Việt Nam.
- Làm đầu mối nghiên cứu thị trường nguồn nhân lực để hợp tác đào tạo trong nước và nước ngoài, liên kết hoặc trực tiếp tổ chức đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường một cách chọn lọc.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Pháp và Việt Nam để tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo và các đề tài, dự án khoa học - công nghệ do các đơn vị Pháp - Việt liên kết thực hiện tại PUF-HCM.
- Huy động, tiếp nhận, quản lý, phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tổ chức hợp tác giữa các cơ sở đào tạo - nghiên cứu của Pháp và Việt Nam.