Học bổng

Cơ hội nhận học bổng PhD Informatics

[PhD] - EDITE PhD scholarship - Informatics

2018 Doctoral Contracts Award Campaign - Application Procedure 

Thông tin dành cho các bạn chương trình Thạc sĩ Tin học đang tìm kiếm cơ hội học bổng PhD

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập Website:

http://edite-de-paris.fr/spip/spip.php?breve660
https://edb.upmc.fr/projet-recherche-doctoraux

File - canidate: link