Thông báo

Thông báo: Thay đổi địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp 2017

Nhà trường trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp như sau:

Địa điểm mới: Hội trường Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM - P. LinhTrung

Thời gian: 9 giờ, ngày 07 tháng 06 năm 2017.

Xin thứ lỗi nếu sự thay đổi này làm phiền lòng quý vị. 
 
Trân trọng,
Ban Tổ chức