Cử nhân Quản trị doanh nghiệp

STT Tên sách Tải về Loại file
1 Quản trị tài chính
2 Quản trị doanh nghiệp
3 Kinh tế vĩ mô