Học phí

THÔNG BÁO MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ quyết số 10/QĐ-PUF-HCM ngày 09/02/2018 về mức thu học phí năm học 2018-2019 của Giám đốc Trung tâm Đại học Pháp – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (PUF-HCM) về mức thu học phí cho năm học 2018-2019;

Nay thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên PUF-HCM mức học phí áp dụng cho năm học 2018-2019 tại PUF-HCM như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Mức thông thường

(tính trên một năm học)

Mức áp dụng cho sinh viên vào trực tiếp năm cuối

- L3: chương trình cử nhân

- M2: chương trình thạc sĩ

I.

Học phí (*)

1

Chương trình Cử nhân Luật- Kinh tế- Quản lý (chuyên ngành Kinh tế - Quản lý)

56.000.000

60.000.000

2

Chương trình thạc sĩ Tin học

67.000.000

71.000.000

II.

Lệ phí tuyển sinh

500.000

 

(*) Sinh viên/học viên học lại cùng khóa nào thì áp dụng mức học phí theo mức đang áp dụng cho khóa đó

Trân trọng thông báo